Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το 112

Τί είναι το 112; Πως λειτουργεί στην ΕΕ και στην Ελλάδα; Υπάρχει πρόβλημα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος; Θα καλούν τα αυτοκίνητα το 112 σε περίπτωση ατυχήματος, στα αυτοκίνητα; Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112;

1. Τι είναι το 112;

Το 112, είναι από το 1991 ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός κλήσεως έκτακτης ανάγκης. Από το 2000 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένα μάλιστα και ως ο μόνος εθνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία) μέσω σταθερών και κινητών τηλεφώνων. Η πρόσβαση στο 112 διέπεται από το άρθρο 26 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία στις τηλεπικοινωνίες (2002/22/ΕΚ) που τροποποιήθηκε τελευταία το 2009. Το άρθρο αυτό, που έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών από το Μάιο του 2011, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:
  • οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης,
  • η πρόσβαση στο 112 των χρηστών με αναπηρία είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών,
  • οι επιχειρήσεις (τηλεπικοινωνιών) διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή,
  • οι πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση του 112.
Tο κωδικοποιημένο κείμενο της οδηγίας 2002/22/ΕΚ με ενσωματωμένες τις τελευταίες τροποποιήσεις διατίθεται στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EL:PDF  

2. Πως λειτουργεί το 112 στην ΕΕ;

Σε κάθε χώρα της ΕΕ το 112 λειτουργεί με βάση τα εθνικά δεδομένα. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Δανία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία) το 112 είναι ο μοναδικός αριθμός επειγόντων που καλύπτει και τις τρεις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία). Σε άλλες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία) το 112 λειτουργεί παράλληλα με τον μοναδικό εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης προς τον οποίο και διαβιβάζονται αυτόματα όλες οι κλήσεις. Τέλος σε άλλες οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται από μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (π.χ. στην Γερμανία και το Βέλγιο από την πυροσβεστική που διαχειρίζεται και τα ασθενοφόρα, στην Ιταλία από την αστυνομία) που εξασφαλίζει τον συντονισμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.112.eu).

Γενικά το επίπεδο της πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με το 112 και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εν λόγω αριθμού δεν είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρόσφατη έκθεσή του, εισηγήτρια της οποίας ήταν η Ευρωβουλευτής κ. Συλβάνα Ράπτη, ζήτησε να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ενημέρωση των πολιτών και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει το ταχύτερο δυνατόν, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, απαιτήσεις αξιοπιστίας και ποιότητας για ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 112 και να καθιερώσει δείκτες επιδόσεων και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας 112, όπως τη βιώνουν οι πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, πολυγλωσσία και έγκαιρες και ποιοτικές παρεμβάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση της κ. Ράπτη διατίθεται στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0220+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL.
Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη γνώση του 112 από τους πολίτες της Ευρώπης διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf.

3. Υπάρχει πρόβλημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγω του εντοπισμού της θέσης του καλούντος το 112;

Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με γεωεντοπισμό (GPS) επιτρέπουν την προσφορά υπηρεσιών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με βάση την θέση. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ) προβλέπει ότι ο χρήστης ή ο συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να αρνείται προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τη θέση του για κάθε σύνδεση με το δίκτυο ή για κάθε μετάδοση μιας επικοινωνίας (άρθρο 9). Όμως σε περίπτωση κλήσης σε αναγνωρισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (διωκτικές αρχές, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυροσβεστικές υπηρεσίες,) η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μπορεί να εξουδετερώσει την προσωρινή άρνηση ή έλλειψη συγκατάθεσης ενός συνδρομητή ή χρήστη για την επεξεργασία δεδομένων θέσης (άρθρο 10). Η εξουδετέρωση αυτή πρέπει να γίνεται με διαφανείς διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη.
Tο κωδικοποιημένο κείμενο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ με ενσωματωμένες τις τελευταίες τροποποιήσεις διατίθεται στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0058:20091219:EL:PDF  

4. Θα έχουν τα αυτοκίνητα τη δυνατότητα να καλούν το 112 σε περίπτωση ατυχήματος;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το eCall, ένα έργο που αποβλέπει στην παροχή άμεσης βοήθειας σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι να εγκατασταθεί σε κάθε όχημα ένα κουτί που θα καλεί αυτόματα το 112 σε περίπτωση οδικού ατυχήματος και θα στέλνει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεδομένα για τους αερόσακους που άνοιξαν, πληροφορίες από αισθητήρες σύγκρουσης και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του ατυχήματος. Το eCall αξιοποιεί τις δυνατότητες του Ενισχυμένου 112 ή E112 και η Επιτροπή στοχεύει η υπηρεσία να λειτουργεί πλήρως σε όλη την ΕΕ μέχρι το 2015. Σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις το eCall θα μπορούσε να μειώσει τους χρόνους επέμβασης κατά 40% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στις αγροτικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες για το eCall διατίθενται στη διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1010&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en  

5. Πως λειτουργεί το 112 στην Ελλάδα;

Αρμόδια για το 112 είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λειτουργεί αυτόνομο τηλεφωνικό κέντρο για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους πολίτες σε περιπτώσεις που χρειαστούν βοήθεια. Στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντά αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο είναι δυνατή η επικοινωνία σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. H κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση. Το 112 λειτουργεί στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα. Λειτουργεί με ή χωρίς κάρτα SIM (βλέπε και http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/units/arithmos/more.csp).

6. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112;

Στις 11 Φεβρουαρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών (επί προεδρίας της Τσεχικής Δημοκρατίας) υπέγραψαν μια κοινή τριμερή δήλωση με την οποία καθιερώθηκε η 11η Φεβρουαρίου ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112 που θα εορτάζεται ιδίως με την οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης (βλ. http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/decl/el.pdf). Φέτος η μέρα αυτή εορτάζεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μεγαλύτερη απειλή της υγείας, την καρδιακή ανακοπή. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα:
  • στην Αθήνα από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ) με τίτλο «Με το χέρι στην Καρδιά» και,
  • στο Ηράκλειο Κρήτης από το ΕΚΑΒ Κρήτης (διευθυντής Δημήτρης Βουρβαχάκης) με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης.
Υποστήριξη παρέχεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 112 (European Emergency Number Association – EENA βλ. http://www.eena.org) και την 112 Foundation (βλ. http://www.112foundation.eu).

7. Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιογράφους: eena.helper@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου