Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Πού είμαστε με το 112 στην Ελλάδα

Η ανάρτηση αυτή επικαιροποιεί και συμπληρώνει την ανάρτηση του Φεβρουαρίου 2019.

Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης (αντίστροφο 112). Στις 12 Ιουλίου 2019 έγιναν οι πρώτες δοκιμές αποστολής μηνυμάτων κυψέλης (cell broadcast) στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του (αντίστροφου) 112 στην Ελλάδα. Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα μηνύματα δεν παραδόθηκαν σε ορισμένους τύπους κινητών. Γι' αυτό αποφασίστηκε η εφαρμογή μιας «ενδιάμεσης λύσης» με αποστολή μηνυμάτων SMS που δοκιμάστηκε στη Σύρο στις 31 Ιουλίου.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για πλήρη λειτουργία του 112 (περιλαμβάνει την επικοινωνία σε περίπτωση κινδύνου ζωής ή περιουσίας των πολιτών και το αντίστροφο 112, δηλ. την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις επικείμενων ή εξελισσόμενων καταστροφών) έως το τέλος του 2019.

Επισημαίνονται τα εξής:
  • Η εταιρεία One2Many παρέδωσε το σύστημα στην Ελλάδα από το Φεβρουάριο του 2019.
  • Η ενημέρωση με SMS δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις επικείμενων ή εξελισσόμενων καταστροφών που ενδέχεται να καταστρέψουν και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές (π.χ. σεισμός) ή επειδή συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας είναι υπερφορτωμένα (όπως αποδείχτηκε και κατά τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 στην Αθήνα).
  • Η διεθνής πρακτική πάντως στηρίζεται σε συστήματα που μπορούν να μεταφέρουν την προειδοποίηση μέσω πολλαπλών καναλιών (κινητά, διαδίκτυο, ψηφιακά ραδιόφωνα, ψηφιακές τηλεοράσεις, ομιλούσες σειρήνες κλπ). Παραδείγματα: Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία.
  • Η νέα οδηγία για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ που αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες σχετικές οδηγίες προβλέπει μια σειρά υποχρεωτικών βελτιώσεων του 112 (άρθρο 109) και του «αντίστροφου 112» (άρθρο 110). Πρέπει να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, ενώ το σύστημα προειδοποίησης του κοινού (άρθρο 110) πρέπει να έχει λειτουργήσει πριν τις 21 Ιουνίου 2022.
Άτομα με αναπηρία. Στις 25 Ιουλίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα επειδή δεν έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά την ισότιμη πρόσβαση στο 112 για τα άτομα με αναπηρία. Η σχετική διάταξη είναι το άρθρο 26 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), όπως έχει τροποποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα (Οδηγία (EE) 2019/882) περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για το 112 (άρθρο 4 παράγραφος 8, και Παράρτημα I, τμήμα V). Η εν λόγω οδηγία πρέπει να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο πριν από τις 28 Ιουνίου 2022 και να την εφαρμόσουν από τις 28 Ιουνίου 2025. Ωστόσο, Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα που αφορούν το 112, το αργότερο από τις 28 Ιουνίου 2027.

Επιπλέον πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου